H. Fırat

1 Mayıs’ın tarihsel önemi ve devrimci özü - H. Fırat

1 Mayıs’ın sınıfsal bir karakteri var, adı üzerinde işçi bayramı. Enternasyonal bir karakteri var, adı üzerinde işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günüdür sözkonusu olan. Devrimci bir karakteri var, bunu daha kökeninde görüyoruz; 1 Mayıs iki dünyayı, emek ve sermaye dünyasını, karşı karşıya koyuyor ve dolaysız bir biçimde sınıf mücadelesi çağrısı içeriyor. Bütün bu açılardan derin bir politik anlamı ve köklü bir tarihi geleneği var 1 Mayıs’ın.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 28.04.2021
 • 16:49

Türkiye’nin modern tarihi - H. Fırat

Kemalistlerin önderlik ettiği ulusal burjuva devriminin bir üst tabaka devrimi olduğu, bu nedenle emperyalist egemenliğin iktisadi ve sosyal temellerine hiçbir biçimde dokunmadığı, alt sınıfların inisiyatifini ezdiği, feodal toprak mülkiyetini koruduğu, halkçı demokratik bir muhteva taşımadığı, siyasal özgürlük sağlamadığı, dahası, Kürtlerin ulusal inkarı ve köleleştirilmesi ile sonuçlandığı vb., bütün bunlar yeterince açık gerçeklerdir. Fakat tüm bunlar, Kemalist ulusal devrimin tarihsel ve pratik önemini azaltmaz. Bu mücadele Türk burjuvazisini iktidar dümenine oturtmuş ve bu çerçevede Türkiye’nin modern burjuva gelişmesinin önünü açmıştır. Kurtuluş savaşı ve onu izleyen reformlar, ağır ve sancılı bir yoldan da olsa, kapitalist ilişkilerin egemen olduğu bugünün modern Türkiye’sine yolu düzlemiştir.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 18.04.2021
 • 15:24

Tarihsel TKP’nin Kadrocu inkârı / 1 - H. Fırat

Tarihsel TKP’nin 1927 sonundan başlayarak 1937 başına kadar yaklaşık on yıl boyunca yaptığı değerlendirmeler ve izlediği çizgi kuşkusuz pürüzsüz değildi. Ama esası bakımından devrimciydi. O aynı dönüm noktasında, 1927 sonunda, TKP içinde bu çizgi karşısında kendini açığa vuran bir başka çizgi daha vardı. Bu çizgi partiden kopan ve sonradan Kadro Dergisi etrafında kümelenecek olan TKP döneklerinin çizgisidir... 90 yıl sonra SİP-TKP’nin haftalık yayın organındaki “Onlar başladı, biz tamamlayacağız...” başlıklı Kemalizm ve Altı Ok methiyesindeki tezler bütünlüğünün bize sunduğu, Kadrocu dönekliğin bir tür manifestosudur.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 06.04.2021
 • 14:52

Kemalizme sol’dan taze kan kampanyası... İP’in ipliği - H. Fırat

Burada sunduğumuz metin Haziran 1994 tarihlidir. Ama ele alınan temalar çok tanıdıktır ve tartışma tüm güncelliğini korumaktadır. Değişen yalnızca muhataplardır. ‘90’lı yılların ortasına doğru Perinçekçi İP’in “Cumhuriyet devrimi” açılımı ile 2008’den itibaren SİP-TKP’nin “Cumhuriyetin kazanımları” açılımı tüm temel noktalar üzerinden birbirinin devamı gibidir. Metnin ele aldığı konular bunun açık bir doğrulanmasıdır... Halen sürmekte olan eleştiriyi izleyen okurlarımızın bu metni de ilgiyle karşılayacaklarına inanıyoruz...

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 09.03.2021
 • 18:47

8 Mart ve burjuva toplumunda kadın hakları - H. Fırat

Tüm temel demokratik hak ve özgürlükler mücadelesinde olduğu gibi kadının özgürleşme ve eşit haklar mücadelesinde de tutarlı tek hareket, işçi sınıfın hareketi ve onun bilimsel sosyalizmi esas alan sınıf partileriydi.

 • Kızıl Bayrak yazıları
 • |
 • Kadın
 • |
 • 03.03.2021
 • 16:53

Tarihsel TKP: Saklanan tarih - H. Fırat

Karşı karşıya bulunduğumuz tutum, bazı TKP liderlerinde, fakat özellikle de Mihri Belli’de rastladığımız tipik bir davranış tarzıdır: TKP tarihinin bazı temel gerçekleri konusunda akıl almaz bir suskunluk. TKP’nin tarihsel konumunu ve evrimini dolaysız olarak etkileyen bazı hoş olmayan gerçekleri görmezlikten bilmezlikten gelmek. Yani, üstü örtülen ya da saklanan tarih!

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 20.02.2021
 • 19:30

Tarihsel TKP: İnkâr edilen tarih - H. Fırat

Tarihsel gerçeğe tek yanlı bir biçimde ya da donmuş mezhepsel önyargılar üzerinden değil de dosdoğru ve bütünlüğü içinde bakanlar için, sonraki dönemde daha da gelişip belirginleşecek olan hatalı tutum ve eğilimlerin tam da bu başlangıç evresinde ortaya çıktığını görmekte bir güçlük yoktur. Sorun elbette kişilerle değil fakat tarihsel koşullarla ilgilidir.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 06.02.2021
 • 14:48

Tarihsel TKP: Bilinmeyen tarih - H. Fırat

Tarihsel TKP’nin tarihini bugün artık önemli ölçüde biliyoruz. Fakat çok değil daha on-onbeş yıl öncesine kadar, bu tarih gerçekten de çok az biliniyordu. Büyük boşluklar ve belirsizliklerle doluydu. Birçok konuda birbirinden çok farklı, hatta taban tabana zıt düşünce ve iddialara konu edilebiliyordu. Kurgular, spekülasyonlar, keyfi iddia ve yorumlar için çok geniş bir alan vardı.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 23.01.2021
 • 18:30

“Cumhuriyet’in kazanımları” çizgisi / 2 - H. Fırat

Genel ve soyut bir “cumhuriyet” söylemi ile “cumhuriyetçilik” iddiası, tarihsel mantığa ve gerçeklere aykırı, teorik açıdan boş ve politik açıdan kaba bir burjuva aldatmacasından başka bir şey değildir. Tıpkı genel ve soyut bir “demokrasi” söylemi gibi. Cumhuriyet’ten söz ettiğiniz her durumda, hangi tarihsel koşullarda ne türden bir cumhuriyet olduğunu da eklemek zorundasınız. Bu sizin hangi cumhuriyetin safında bulunduğunuzu, ne türden bir cumhuriyetçi olduğunuzu anlayabilmek için zorunludur, olmazsa olmaz koşuldur. 1848’de işçiler cumhuriyeti kurmuşlar, 1851’de ise birileri bunu yıkmış! Sahnedeki genel sekreter kendisini dinleyenlere tarihsel gerçekleri değil fakat masal anlatıyor.

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 16.01.2021
 • 16:38

“Cumhuriyet’in kazanımları” çizgisi / 1 - H. Fırat

Frenlerden kurtulma kendini kemalist sol açılımlar üzerinden de gösterdi. 2017’de, yani Ekim Devrimi’nin 100. Yılında, işler “Sosyalizm Cumhuriyet’e Çok Yakışacak” mottosuna, 2020’de, yani Tarihsel TKP’nin 100. Yılında ise “Yaşasın Cumhuriyet!” sloganına kadar vardı. Soyut bir “Cumhuriyet” kavramı, her türden toplumsal-siyasal ve kültürel sorunun çözüm anahtarı düzeyine çıkarıldı. Bir tür “toplumsal devrim” programı sayıldı. Öz artık Cumhuriyet’ti, ona yakışacak biçim ise sosyalizm!

 • Değerlendirmeler
 • |
 • Güncel
 • |
 • 10.01.2021
 • 18:51